Ekologická udržitelnost festivalu Letní Letná 

Chováme se ekologicky

Letní Letná se již bezmála 10 let snaží o co nejefektivnější ekologické hospodářství. Každým rokem spolu s partnery nalézá nové možnosti ekologické formy organizace festivalu. Dává důraz na ochranu životního prostředí stejnou měrou, jako na uspokojování potřeb návštěvníků. Neustále inovuje způsoby, jak zlepšovat ekologickou udržitelnost festivalu, a to jak globálně ve vztahu k redukci a třídění festivalových odpadů, snižování energetické náročnosti a produkce emisí, tak i lokálně směrem k ochraně a zachování přírodních hodnot ve vytížené a oblíbené oblasti Letné, která dala festivalu jméno i tvář. 

V průběhu celého festivalu jsou stany, stánky a veškerý mobiliář postaveny v bezpečné vzdálenosti od stromů, používají se přechody, rohože a další technologie k ochraně travnatých ploch na frekventovaných místech dle doporučení expertů. Během festivalu provádíme za účasti odborníků pravidelné kontroly zeleně a vždy po skončení Letní Letné dostanou trávnaté plochy maximální péči včetně nového výsevu a obnovy tak, aby zanedlouho po festivalu nebylo poznat, že na místě akce proběhla. 

Odpady a jejich minimalizace

V první fázi se Letní Letná soustředí na předcházení vzniku odpadu používáním omyvatelných talířů, nádobí, sklenic a kelímků v rámci gastro zóny. Již bezmála 10 let je možné zakoupit nápoje pouze ve skle či vratných kelímcích s vlastním sběratelským designem od různých umělců a výtvarníků.

Dále je kladen velký důraz na maximální využití odpadů jejich tříděním. V areálu festivalu je vždy nainstalováno dostatečné množství barevných košů s informačními cedulemi, podrobně vysvětlujícími jak postupovat při třídění. Kontinuálně tak festival působí ekologickou osvětou na návštěvníky, a i díky tomu se v posledních letech podařilo zajistit, že 90 % odpadu nekončí na skládce, ale je zpracováno na alternativní palivo, nebo předáno k recyklaci. S firmou Augiášův chlév zajišťující úklid, třídění a konečné využití odpadu, festival spolupracuje od roku 2020. Za 3 roky se nám společně podařilo zavést ekologická opatření, minimalizovat množství směsného odpadu a snížit tak uhlíkovou stopu. V roce 2023 byly recyklovány 4 tuny skla, nově se podařilo předat k dalšímu zpracování  železo (0,13 t) a starý elektroodpad (cca 0,85 tuny), a dále upcyklovat dřevěný materiál na mobiliář, který bude sloužit dalším účelům.

V zázemí areálu byla instalována pítka s pitnou vodou, aby se redukovala spotřeba jednorázových PET lahví u umělců a v organizačním týmu. Bannery, které jsou součástí výzdoby areálu, Letní Letná nevyhazuje a používá je i v dalších letech.

S recyklací odpadu seznamuje Letní Letná i děti v rámci svých příměstských táborů, kde je učí nejen jak odpad třídit, ale i aktivně používat recyklované materiály během výtvarných dílen. Svým přístupem celkově buduje vztah k přírodě a parku, v němž se děti nacházejí. 
 
Doprava

Problematika ochrany životního prostředí se v současné době řadí mezi celosvětová témata a zásady jeho ochrany se stávají přirozenou součástí fungování stále většího množství subjektů, kulturní organizace nevyjímaje.

Z rozsáhlých výzkumů plyne, že největší zátěží festivalů je doprava. A to jak materiálu a vybavení, tak i účinkujících a návštěvníků. Vzhledem k tomu, že je Letní Letná městským festivalem, využívá maximálně místních zdrojů. Festival je výborně dostupný prostředky Městské hromadné dopravy, kterou návštěvníci v maximální míře využívají.

V roce 2022 se partnerem Letní Letné stala firma Bosch, která festivalu propůjčila nejen osobní , ale i nákladní elektrická kola pro přepravu věcí a materiálu. Spolupráce pokračovala i v letošním roce, kdy se počet půjčených kol ještě znásobil.

V roce 2023 přibral festival nového partnera čisté a udržitelné mobility – Mercedes-Benz. Firma Letní Letné zapůjčila dvě dodávky na elektrický pohon, díky nimž bylo možné festivalové zařízení a vybavení převážet a festival zásobovat ekologicky.

Zahraniční soubory vystupující na festivalu dávají v maximální možné míře přednost dopravě po zemi před leteckou, a tím také snižují uhlíkovou stopu festivalu.