Návštěvní řád

V areálu festivalu jsou návštěvníci povinni řídit se Návštěvním řádem.

Návštěvní řád ke stažení ZDE.

 • Vstup na představení je umožněn pouze návštěvníkům s platnou vstupenkou.
 • Zaplacené vstupné se nevrací.
 • Na zahraniční představení a představení v Českém stanu není dovolen vstup dětem mladším 6 let. 
 • Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do stanů na festivalu v případě vyčerpání kapacity stanů, takové uzavření se však netýká návštěvníků se vstupenkou zakoupenou v předprodeji, kterým bude i v takovém případě umožněn vstup. Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do stanu z bezpečnostních důvodů. Pořadatel negarantuje vstup do stanů po začátku představení bez ohledu na zakoupenou vstupenku.
 • Pořadatel je oprávněn provádět při vstupu na festival bezpečnostní kontrolu včetně kontroly předmětů vnášených na festival. 
 • Na festival se nesmí vnášet ani používat: zbraně, pyrotechniky, omamné a nebo toxické látky. 
 • Kouření uvnitř stanů není povoleno. 
 • Je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, s výjimkou užití ohně provozovateli občerstvení s povolením festivalu pro technologické úpravy jídel a nápojů a při uměleckých vystoupeních, která jsou součástí programu festivalu.
 • Na festivalu se nesmí pořizovat fotografie či audiovizuální záznamy pro komerční účely. 
 • Během představení je zakázáno pořizovat fotografie či audiovizuální záznamy. 
 • Vstupem na festival uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s festivalem a v prostorách festivalu mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně užívány. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu návštěvníka.
 • Psům je vstup do stanu zakázán a v areálu se mohou pohybovat pouze na vodítku. Na Open Air stage mohou psi pouze na vodítku a s náhubkem.
 • Pořadatel je oprávněn odepřít osobě porušující tyto podmínky, či osobě pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových, omamných či psychotropních látek vstup na festival či takovou osobu vykázat z festivalu, a to bez náhrady vstupného.
 • Za nezletilé návštěvníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilým návštěvníkem dohled. 
 • Pořadatel zajistí bezpečnostní podmínky pro pořádání veřejných dílen a workshopů, účast na těchto workshopech je však na vlastní zodpovědnost návštěvníků. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů dílen a workshopů.